QQ在线咨询
去看看TS+
yamee
来自:海南 海口市 美兰区
简介:十年一宅
标签:企业用户安静的美男子作家
她的成就
经验:4879 积分:8963
0张 分享配图

yamee

我得想想,二开我都需要什么功能

评论(2) | 转发 | 收藏 | 2017-08-22 21:29查看详情 来自网站

yamee

哇,牛
好像  2017-08-14 16:25

动图不能上传吗?Gif格式的。

评论(4) | 转发 (1) | 收藏 | (2) 2017-08-15 10:32查看详情 来自手机

yamee

转发大法好
yamee  2017-04-06 21:25

评论 | 转发 | 收藏 | 2017-04-15 15:37查看详情 来自Android

yamee

评论 | 转发 (1) | 收藏 | (1) 2017-04-06 21:25查看详情 来自Android

yamee

APP好像没有微博搜索;

评论 | 转发 | 收藏 | 2017-03-30 21:27查看详情 来自Android

yamee

善男子。心本无念。念逐想生。此想虗妄流转生死。汝今当知此一句阿弥陀佛。不从想生。不从念有。不住内外。无有相貌。即是尽诸妄想。诸佛如来。清净微妙真实之身。非一非二。不可分别。如是念者。烦恼尘劳。无断无缚。止是一心。必得一心。方得名为执持名号。方得名为一心不乱。净业功成。直趋上品。

评论 | 转发 | 收藏 | (1) 2017-03-29 20:41查看详情 来自Android

yamee

为啥我在安卓APP端上,找不到哪里发微博呢?只能发照片视频?

评论(2) | 转发 | 收藏 | (1) 2017-03-27 21:35查看详情 来自网站

yamee

评论(5) | 转发 (1) | 收藏 | (7) 2016-11-09 21:37查看详情 来自网站

yamee

评论 | 转发 | 收藏 | 2016-06-02 20:59查看详情 来自网站

yamee

分享分享
内容已被删除

评论 | 转发 | 收藏 | 2016-05-28 14:57查看详情 来自网站